ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุธีรา มีเดช
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาและศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู คศ.1