ชื่อ - นามสกุล :นางเมทญา อินทร์เลิศ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุรการ