ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรุณี มะลิทอง
ตำแหน่ง :ปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา
หน้าที่ในกลุ่ม :